۴ آبان سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

گزارش نقض حقوق بشر در کردستان ایران ظرف سە ماهەی بهار سال ١٣٩٨

موضوعات مرتبط

کشتە و زخمی‌شدن ٧٠ کولبر و کسبەی کرد در بهار امسال

صدور ٩٧١ ماه زندان برای ٢٧ زندانی سیاسی کرد

خودکشی ٧٢ تن در کردستان

 

(گزارش بخشی از نقض حقوق بشر در کردستان ایران توسط دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و مراکز امنیتی جمهوری اسلامی ایران)

کردستان ایران طی سە ماه بهار سال ١٣٩٨ نیز بەمانند سالیان و فصول گذشتە با بیشترین موارد از سرکوب جمهوری اسلامی و نقض حقوق بشر در تمامی زمینەهای سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی مواجە شد.

بر اساس اطلاعاتی کە توسط مرکز “حقوق بشر برای کردستان ایران” جمع‌آوری و ثبت شدە است، در خلال سە ماه بهار بیش از ٣۵٠ مورد نقض خشن حقوق بشر در کردستان رخ دادە است.

طی این سە ماه دست‌کم ٧٠ کولبر و کسبەی مناطق مرزی کردستان قربانی سیاست عدم پیشرفت کردستان بە لحاظ اقتصادی و برخورد دشمن‌مأبانەی جمهوری اسلامی ایران نسبت بە ملت کرد شدەاند، کە مرکز حقوق بشر برای کردستان ایران هویت ۵۶ تن از آنان را بە ثبت رساندە است. در این میان ٢۴ تن از آنان کشتە و ٣٢ تن دیگر نیز زخمی شدەاند. از آن ٢۴ کولبر و کسبەی کشتە شدە، ١۵ تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جان خود را از دست دادەاند، ۵ تن دیگر از آنان نیز بەدلیل تعقیب و گریز نیروهای مسلح و در نتیجەی سقوط از ارتفاع و یا چپ شدن اتوموبیل‌ و همچنین ۴ کولبر دیگر بەسبب سقوط بهمن و ماندن در سرما جان خود را از دست دادەاند. از میان آن ٣٢ کولبری کە زخمی شدەاند، ٣٠ تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زخمی شدەاند و یکی دیگر از آنان توسط مین‌های خنثی نشدە و آن یک تن دیگر بەدلیل تعقیب توسط نیروهای مسلح و سقوط از ارتفاع زخمی گشتەاند.

کشتە و زخمی‌ شدن دست‌کم ٧٠ کولبر و کسبەی کرد در نخستین فصل امسال در حالیست کە طی سال گذشتە نیز ٢۴٢ کولبر و کسبەی کرد بە دلیل شلیک مستقیم، انفجار مین، سقوط از ارتفاع  بەدلیل تعقیب و گریز و همچنین از سرما جان خود را از دست دادە و زخمی سدە بودند و از این ٢۴٢ قربانی ٨٠ تن از آنان کشتە و ١۶٢ تن دیگر نیز زخمی شدە بودند.

طی همین سە ماهە ١٠۶ تن از مردم عادی و فعالان مدنی و سیاسی از سوی دستگاه‌های امنیتی بە اتهام فعالیت امنیتی و سیاسی علیە جمهوری اسلامی و منافع این رژیم دستگیر شدەاند.

شماری از آنان پس از تحقیق و بازجویی مراکز امنیتی تا هنگام برگزاری دادگاهشان و با قرار وثیقە آزاد شدەاند و ٢٧ تن از آنان حکم از ۵ ماه تا ٢٠ سال (جمعأ ٩٧١ ماه) زندان برایشان صادر شدە است.

دستگیری حداقل ١٠۶ تن و صدور حکم برای ٢٧ تن از آنان طی مدت این سە ماهە در حالیست کە پارسال نیز دست‌کم ۶۴١ تن از مردم عادی و فعالان مدنی و سیاسی از سوی دستگاه‌های امنیتی بە اتهام فعالیت‌های امنیتی و سیاسی علیە جمهوری اسلامی و منافع این رژیم دستگیر شدە بودند. از این ۶۴١ تن کە در مدت پارسال دستگیر شدە بودند، دست‌کم ١۶۵ تن از آنان دادگاهی شدە و احکام شش ماهە تا احکام طولانی مدت سی سال زندان بر آنان تحمیل شدە بود. همچنین ۵ زندانی دیگر کرد بە اتهام محاربە و عضویت در احزاب کردی اپوزیسیون رژیم بە اعدام محکوم شدە بودند و ٣ زندانی دیگر کرد نیز تحت شکنجە و در بازداشتگاه‌های مراکز امنیتی و اطلاعاتی بە قتل رسیدە بودند.

همچنین در مدت سە ماهەی بهار امسال دست‌کم ٧ زندانی کرد کە بە اتهام قتل عمد مجازات اعدام برایشان خادر شدە بود، در زندان‌های سنندج، کرماشان، زنجان و مراغە اعدام شدەاند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال گذشتە نیز دست‌کم ۴٩ زندانی کرد را اعدام کردە بود کە بر اساس نسبت جمعیت کرد در ایران و آمار اعدام‌ها در این کشور، مساهدە می‌کنیم کە در این زمینە از نقض حقوق بشر نیز کردها بیشترین سهم از اعدام را متحمل شدەاند.

طی سە ماهەی نخست امسال انفجار مین‌های خنثی نشدە در کردستان بیش از ١۴ قربانی برجای گذاشتە است کە مرکز حقوق بشر کردستان هویت ٨ تن از آنان را آشکار کردە است.
از این ٨ قربانی کە هویت‌شان محرض می‌باشد یک تن جان خود را از دست دادە است و ٧ تن دیگر زخمی شدەاند. انفجار مین در سال گذشتە نیز حداقل ۴٨ قربانی برجای گذاشتە بود کە کە ٣٧ تن از آنان زخمی و معلول و ١١ تن دیگر کشتە شدە بودند.

در همین مدت زمانی، بیش از ٢٩ کارگر کرد در کردستان و سایر مناطق ایران قربانی حوادث کار شدەاند کە ٨ تن از آنان از طریق حوادث مختلف جان خود را از دست دادەاند. آمار خودکشی در کردستان بەدلیل گسترش افسردگی و بحران‌های مختلف اعم از بیکاری و اقتصادی و همچنین؛ بی‌توجهی نهادها و مراکز دولتی و حکومتی در خلال سە ماهەی بهار امسال از عمدە دلایل آن بود. در این مدت سە ماهە دست‌کم ٩۶ تن در کردستان بە زندگی خود پایان دادەاند کە مرکز حقوق بشر کردستان ایران هویت ٧٢ تن از آنان را ثبت کردە است. سایان ذکر است کە پارسال نیز حداقل ١٧٠ تن از صدها تن کە اقدام بە خودکشی کردە بودند، متأسفانە اقدامشان با موفقیت همراه بودە کە ۶٢ تن از آنان مرد و ١٠٨ تن دیگر زن بودند.

در پایان لازم بە ذکر است کە آمار و اطلاعاتی کە مرکز حقوق بشر برای کردستان ایران در مورد نقز حقوق بشر در این اقلیم، بە ثبت رساندە فقط شامل آن مواردی می‌شود کە اخبار و اطلاعات مربوطە آشکارا رسانەای شدەاند و از سوی منابع موثق مورد تائید قرار گرفتەاند، در غیر این صورت این مرکز بر این باور است کە آمار درست و دقیق نقض حقوق بشر در کردستان بە سبب جمهوری اسلامی ایران بسیار بیش از آماری است کە ما در اختیار داریم.

اطلاعات تکمیلی در خصوص کشتە و زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کرد در سە ماهەی بهار سال 1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *