۵ بهمن سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

کشتە و مجروح شدن 67 کولبر، بازداشت 177 تن و صدور حکم 207 سال حبس برای 52 زندانی سیاسی کرد طی سە ماهەی زمستان

کشتە و مجروح شدن 67 کولبر، بازداشت 177 تن و صدور حکم 207 سال حبس برای 52 زندانی سیاسی کرد طی سە ماهەی زمستان

(گزارش بخشی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان توسط نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در فصل زمستان سال 1397)

 

در ادامەی نقض سیستماتیک حقوق بشر در کردستان ایران توسط قوەی قضائیە و دستگاه‌ها‌ و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، طی سەماهەی زمستان 97 نیز، دست‌کم 355 مورد خشن نقض حقوق بشر رخ دادە است.

در حالیکە کشتار کولبران و کسبەی مناطق مرزی بخشی اساسی از موارد نقض حقوق بشر در کردستان است، طی سە ماهەی زمستان امسال نیز حداقل 67 کولبر و کاسبکار کورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشتە و زخمی شدەاند، و یا بەدلیل تعقیب و گریز از سوی این نیروها جان خود را از دست دادەاند.

براساس اطلاعات مرکز حقوق بشر کردستان ایران از این 67 تن 18 تن از آنان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، انفجار مین و سقوط از ارتفاع کشتە؛ و نیز 49 تن از آنان زخمی شدەاند.

کشتە و زخمی‌شدن 67 کولبر و کاسبکار طی سە ماه زمستان امسال در حالی است کە در فصول بهار، تابستان و پاییز سال 97 نیز، 175 کولبر در مناطق مرزی کردستان قربانی سیاست خصمانە و کردکشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شدەاند و در مجموع 242 کولبر کرد با شلیک مستقیم، انفجار مین، سقوط از بلندی بەدلیل تعقیب نیروهای مسلح و همچنین سرمازدگی زخمی شدە و یا جان خود را از دست دادەاند.

طی مدت سە ماهەی زمستان امسال تا آنجا کە منابع خبری بر آن صحە گذاشتەاند و در این بارە بە اطلاعات مربوطە دست یافتەاند، 177 فعال و کنشگر سیاسی و مدنی در کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و هواداری از احزاب سیاسی کردستان بازداشت و روانەی زندان شدەاند. از میان این تعداد از افراد برخی از آنان پس از بازجویی‌های ابتدایی تا برگزاری دادگاهشان با قید وثیقە و بەصورت موقت آزاد شدەاند و 52 تن از آنان پس از دادگاهی، متحمل احکام 6 ماهە تا حکم طولانی مدت 30 سال حبس شدەاند، و نیز دو زندانی دیگر کرد بە اتهام فعالیت امنیتی علیە رژیم محکوم بە اعدام گشتەاند؛ این 52 زندانی کە در دادگاهی‌ ناعادلانەای محکوم شدەاند، در مجموع 207 سال و 6 ماه (مجموعأ 2490 ماه) حکم حبس برایشان صادر گردیدە است.

بازداشت و صدور حکم 177 فعال و کنشگر سیاسی کرد در فصل زمستان در حالیست کە در مجموع 9 ماه گذشتە 464 تن از شهروندان عادی و فعالان مدنی و سیاسی از سوی دستگاه‌های امنیتی بە اتهام اقدام و فعالیت امنیتی علیە جمهوری اسلامی ایران و مصالح و منافع این رژیم دستگیر شدە بودند؛ و بر این اساس نهادهای امنیتی طی امسال مجموعأ 641 تن را بازداشت و زندانی کردەاند.

قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی طی سە ماهەی زمستان امسال حکم اعدام 7 زندانی کرد کە بیشتر آنان در رابطە با قتل عمد بودە را صادر کردە است. شایان ذکر است کە قوەی قضائیەی جمهوری اسلامی در فصل بهار 8 زندانی کرد، در فصل تابستان 25 زندانی و در سە ماهەی پاییز نیز 9 زندانی کرد اعدام شدە بودند، بر این اساس آمار اعدام‌های امسال در کردستان حداقل 49 تن بودە است.

در همان سە ماهەی زمستان دست‌کم 19 تن بەسبب انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند کە مرکز حقوق بشر کردستان ایران هویت 12 تن از آنان را آشکار کردە است. سە تن از آنان در شهرهای دهلران و قصر شیرین کشتە شدەاند و 9 تن دیگر نیز بەهمین دلیل در مناطق مرزی زخمی و معلول شدەاند. همچنین با درنظر گرفتن این کە در سە فصل بهار، تابستان و پاییز نیز 65 تن دیگر در کردستان بەدلیل انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند، تعداد قربانیان انفجار مین در امسال دست‌کم 84 تن بودە است؛ اما مطمئنأ آمار دقیق قربانیان انفجار مین –بە این دلیل کە پایگاه‌های رسمی خبر از انتشار آن سر باز می‌زنند و یا نام آنان را آشکار نمی‌کنند- از این تعداد کە مرکز حقوق بشر کردستان بە ثبت رساندە، بسیار بیشتر است.

خودکشی در کردستان پدیدەی اسفبار دیگری است کە بەدلیل نبود حقوق و همچنین بەحاشیە راندن کردستان از سوی حکومت، ضرر و زیان آن بەنسبت سایر مناطق ایران ملموس‌تر است. آمارهای مرکز حقوق بشر کردستان حکایت از آن دارد کە در مدت سە ماه زمستان امسال تا آنجا کە مشخص و رسانەای شدە است، بیش از 85 فرد در کردستان اقدام بە خودکشی کردەاند کە متأسفانە اقدام 52 تن از آنان منجر بە فوت شدە است؛ کە 28 مورد مربوط بە زنان و 24 مورد دیگر مربوط بە مردان بودە است. اطلاعات مرکز حقوق بشر نشان می‌دهد کە در 9 ماه گذشتە، 118 فرد در کردستان خودکشی نمودەاند و بر این اساس 170 تن از آن صدها نفری کە بەدلایل گوناوگون همچون فقر و مشکلات خانوادگی اقدام بە خودکشی کردەاند، متأسفانە اقدامشان با موفقیت همراه بودە و بە زندگی خود پایان دادەاند.

در مدت زمستان امسال دست‌کم 12 کارگر کرد بەدلیل حوادث کار جان خود را از دست دادەاند. در فصل بهار 10 کارگر، طی سە ماهەی تابستان 11 کارگر و در فصل پاییز نیز 8 کارگر کرد از منظر حوادث کار جانشان را از دست دادەاند. بر این اساس تعداد کسانی کە سوانح کار منجر بە مرگ ایشان گشتە 41 تن می‌باشد. این آمار جدای از آن صدها فردی است کە بە هنگام کار بەدلایل مختلف دچار حادثە و در نهایت زخمی یا معلول می‌شوند. تداوم مرگ و جرح کارگران در کردستان بەدلیل حوادث کار در حالیست کە تنها 10 درصد این کارگران کە بهنگام کار دچار سوانح کار می‌شوند دارای بیمە هستند، و 90 درصد از آنان، بەویژە کارگران ساختمانی تحت پوشش هیچگونە بیمەای نیستند.

آمار و اطلاعاتی کە مرکز حقوق بشر کردستان درمورد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران انتشار دادە صرفأ شامل آن بخش از مواردی می‌شود کە اخبار و اطلاعات آن آشکارا رسانەای شدەاند و ازسوی منابع موثق بدان اشارە شدە است، در غیر این صورت این مرکز بر آن باور است کە آمار دقیق نقض حقوق بشر در کردستان توسط جمهوری اسلامی بسیار بیش از آماریست کە منتشر شدە است

فایل pdf جدول جزئیات نقض حقوق بشر در کردستان طی 3 ما زمستان 1397 و مجموع سال 97

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *