۴ آبان سال ۱۳۹۹ شمسی
آموزش وردپرس

دربارە ما

دربارە ما

دیدگاه چاونیوز(مرکز حقوق بشر کردستان ایران) “چاونیوز” وب سایت رسمی “مرکز حقوق بشر کردستان ایران” میباشد. مرکز حقوق بشر کردستان ایران، موسسەای است کە در حوزە حقوق بشر از سوی جمعی از فعالین حقوق بشری، فرهنگی و سیاسی در کردستان ایران؛ تاسیس و ادارە خواهد شد. اصل و مبنای کاری …

ادامه نوشته »